مرور برچسب

الکس

تفاوت Miss-Mrs-Ms-Mr-Sir

یکی از مشکلات رایج افراد و زبان آموزان در خصوص فهمیدن تفاوت کلمات Sir، Mr، Ms، Mrs، Miss است. اما قبل از هر چیز باید گفت، برای احترام به مخاطب از این قیدها استفاده می شود. همان طور که در فارسی از "جناب آقای" و یا…