مرور برچسب

جرم آقا میری چیست؟

آقامیری کیست؟ جرم آقامیری چیست؟

سید حسن آقامیری کیست؟ سید حسن آقا میری طلبه تقریبا جوانی ست که با سخنان تند و انتقادی به سرعت معروف شد. منتقدان آقا میری او را  «روحانی تلگرامی»! خطاب می کنند. اما طرفدارانش به واسطه تعاریف جدید از دین و آیات و روایات،…